הרב שלום סבג

מוזיקה ושיעורי תורה להאזנה, צפייה והורדה ישירה

קדושה נסתרת

16/04/2018, 23:31:59

קטגוריה:

מתוך הספר "ליקוטי מוהר"ן" – מהדורא קמא, סימן פד:

איתא בגמרא (מגלה כח): במה *הארכת* ימים, אמר לו ותרן הייתי בממוני. לבאר זה, צריך לידע מה דאיתא בזהר הקדוש (פרשה נשא דף קכ"ג), וזה לשונו: 'תא חזי לשית ימי בראשית לכל חד אית לה פרצופה דההוא דרגא דאנהיג לה, ולא תשכח יום דלית בה טוב וכו'. וכל יומא אית לה גדר מלבר, דלא יעול כל בר נש לההוא טוב, כגון חשך דכסיא לנהורא וכו'. ובגין דא, מאן דאיהו חיבא ויעול למנדע רזין דאוריתא כמה נחשים ועקרבים מבלבלין מחשבתה דלא יעול לאתר דלאו דילה. אבל מאן דאיהו טוב, כל אילין נטירין אנון למימרה, וקטגור נעשה סנגור, ויעלון לה לטוב הגנוז, וימרון מרנא הא בר נש טוב וצדיק וירא שמים בעי לעילא קדמך וכו'. ההוא טוב גנוז יימא לון, פתחו ליה בהאי תרעא דאתקרי אהבה, או בהאי תרעא דאיהו תשובה, כל צדיק יעול כפום דרגא דילה: ואין טוב אלא תורה (עבודה זרה יט:), וכשאדם רוצה להגות ולחשב בתורה, היינו ברזין דאוריתא, אנון נטירין ונחשים ועקרבים מבלבלין מחשבתה, ואלו הם המחשבות שבאין לאדם. וכשאדם רוצה וחושק עד מאד, ופותחין לו, כנ"ל בזהר הקדוש. אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו רזין דאוריתא, השייך לאותו היום: וזה ששאל התנא במה הארכת ימים, היינו באיזה מדה מן המדות נכנסת להטוב הגנוז, והארכת הימים שלך להיות גדולים כנ"ל. והשיב לו ותרן הייתי בממוני, שזו היא מדת אברהם אבינו, והיא תרעא דאיתקרי אהבה, והוא סטרא דימינא. ואיתא בתקוני זהר (תקון ע דף קי"ח) 'מסטרא דימינא מחא חורא ככספא'. היינו שכל המקטרגים וכל הנחשים ועקרבים, היינו המחשבות זרות שמבלבלין מחשבתה, נעשין חורא ככספא. ולכך נאמר באברהם (בראשית כ"ד): "ואברהם זקן בא בימים", היינו שהיו כל הימים שלו שלמים וגדולים. כי מסטרא דימינא מחא חורא ככספא, ומן הקטגור נעשה סנגור, והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז השייך לו:

הקדשות

לרפואת הילדה אורלי חן בת נתנאל ניסים ויסמין חווה

לעילוי נשמת משה (חוש) מזרחי בן שולמית ז"ל

לעילוי נשמת לוחם הצנחנים מעוז ע"ה הי"ד בן ורדה דבורה

לעילוי נשמת המנוח ר' מרדכי יוסף בן אליהו זיידל ז"ל

לרפואת יצחק בנימין בן רבקה

לרפואת שי בן אילנה (הפצוע הקשה מהפיגוע באלעד)

לרפואת ברכה בת זהרה וסאלם

לרפואת מאור חיים בן פירחיה

לרפואת אורי בן מרים

לזכות יוחאי דוד יחזקאל בן ארלט אסתר ז"ל ואברהם

לעילוי נשמת המנוח ראובן ע"ה בן חנה ואריה (אריק)

לעילוי נשמת המנוח שמעון בן נעמי ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ירמיהו בן חווה ע"ה

לעילוי נשמת המנוח יהודה יחזקאל בן שמואל ואסתר ע"ה

לעילוי נשמת המנוח ישראל בן רחל ע"ה

לעילוי נשמת המנוח גלעד בן ז'אנה ע"ה

כתיבת תגובה